VANLIGA FRÅGOR


1.  Kan jag fortfarande beställa anslutning?

Svar: Ja! Här finns beställningsformulär.

2. Vad kommer det att kosta?

Svar: Den totala kostnad kommer att bli mellan 18.000 - 22.000 kr. Om man önskar flera anslutningar till närliggande byggnader, på sin fastighet, ges rabatt för dessa. Vid en hög anslutningsgrad blir priset lägre varför målet är att så många som möjligt ansluter sig. 

3. Vad får jag när jag beställer anslutning till bredband?

Svar:  Du blir medlem i föreningen och betalar därmed också en insats till projektet. När projektet slutförts fastställs den slutgiltiga anslutningsavgiften och resterande belopp betalas in. Den slutliga anslutningsavgiften inkluderar alla kostnader för projektering, framdragning, material och installation i er fastighet.

4. Blir det någon löpande kostnad för min anslutning?

Svar: Nej. Anslutningsavgiften är en engångskostnad. Löpande kostnader gäller bara för de tjänster man beställer för sin anslutning.

5. Får jag och min granne dela på en anslutning?

Svar: Nej. Anslutningsavgiften gäller per hushåll. För eget bruk kan du använda det inom egna fastighetens samtliga byggnader i ditt egna nätverk. 

6. Blir det ett "öppet nät" där man har frihet att välja tjänster och leverantörer?

Svar: Detta projekt följer gällande bidragsregler vilket innebär att en konkurrensutsatt upphandling av kommunikationsoperatör kommer att ske.  I denna upphandling kommer föreningen att ställa krav på  att kommunikationsoperatören har så kallat "Öppet nät" för att inte diskriminerar någon. Olika tjänsteleverantörer kan därför erbjuda sina tjänster i nätet. Förtydligande: Som fastighetsägare blir därför bara valet vilken tjänsteleverantör och de tjänster (Internet, TV och telefoni) som önskas.. 

7. Kan jag påverka hur indragning till mitt hus sker?

Svar: Ja. I god tid innan grävning och förläggning kontaktas du för planering, så kallad "Tomtprojektering" och får även mer detaljerad information vid epost. Projekteraren går igenom önskemål och ni kommer gemensamt fram till hur detta ska ske. För att vara förberedd så rekommenderas att man funderar på: 

  • Var är det lämpligt att dra på tomten?
  • Vad behövs ta hänsyn till  (el, vatten, avlopp, robotklippare etc.).?
  • Var är det lämpligt att gå in med inkopplingen i huset?
  • Var ska det inkommande uttaget (aktiv utrustning) placeras? Eluttag behövs och närhet till tv om sådan tjänst skall användas. 

8. Hur hanteras befintliga ledningar och rör i marken?

Svar: Elbolagens elledningar fram till mätarskåp och aktiva teleledningar fram till ert första telefonjack ingår utan kostnad. Som fastighetsägare har du ansvar för egna ledningar och rör. Om hjälp önskas för att söka fram dessa längs planerad schaktsträcka sker detta mot en mindre ersättning.

9. Kan jag ansluta mej senare?

Svar: Det finns ingen garanti att man kan ansluta senare, då nätet byggs baserat på de som beställt anslutning, men vid de platser som grannar anslutits kan troligen detta ske. En senare anslutning kan bli avsevärt mer kostsam.

10. Varför står grävmaskinerna stilla vissa dagar?

Svar: Grävning och förläggning sker av underentreprenör som planerar och utför arbetet i samförstånd med bygg- och projektledningen. Att man därför vissa dagar ser att maskiner står stilla är helt naturligt då arbete utförs vid annan plats eller annat uppdrag.